เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ดำเนินธุรกิจนำเข้าปัจจัยทางการเกษตรสำหรับพืช โดยมีความมุ่งมั่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ร้านค้าและเกษตรกร ภายใต้การบริหารงานจากผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพ เรานำเข้าเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, อินเดีย, และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001-2008 มาตรฐานสากล

พันธกิจของบริษัท

  • พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทย
  • มีการทดลองสินค้าสำเร็จรูปภายใต้การผลิตในแปลงทดลองก่อนจะจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสูงสุด
  • ส่งเสริมและให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ของบริษัท

  • การวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • เป็นบริษัทชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเคมีเกษตรครบวงจรในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทในเครือ

X